Teknologiaa on kaikkialla

Teknologiaa on kaikkialla

Teknologia on hyvin yleisesti käytetty termi, jolla voidaan viitata laajasti kokonaisiin toimialoihin tai toisaalta ainoastaan vaikkapa yksittäiseen kuluttajatuotteeseen, jossa on hyödynnetty jotakin teknologiaa. Riippumatta yhteydestä, teknologia on asia, jota nykymaailmassa on mahdoton välttää.

Käsitteenä teknologia viittaa erilaisiin tekniikoihin, eli siihen, miten jotakin asiaa voidaan tyypillisesti koneellisesti hoitaa. Kullakin toimialalla käytetään erilaisia tekniikoita valmistusprosesseissa, ja näistä puhuttaessa käytetään termiä teknologia. Esimerkiksi arkipuheessa tekniikka ja teknologia ovat yleensä toistensa synonyymeja.

Viime vuosikymmeniä on totuttu ajattelemaan, että aikakauttamme on leimannut teknologian hyvin voimakas kehittyminen ja lisääntyminen. Tämä on tietenkin totta, mutta toisaalta teknologiaa on ollut jo kauan ennen informaatioteknologian kehitystä. Viime vuosikymmeninä teknologia on tullut yhä näkyvämmäksi jokaisen kuluttajan arkeen, kun aiemmin teknologia oli piilossa tehtaissa ja muissa laitoksissa, jolloin ainoastaan tietyllä alalla työskentelevillä oli syytä perehtyä käytössä oleviin tekniikoihin.

Laajasti ajatellen jonkinlaista tekniikkaa tai teknologiaa on ollut olemassa jo vuosituhansia. Ihmiset ovat aina kehittäneet erilaisia teknisiä ratkaisuja siihen, kuinka vaikkapa tuottaa asumiseen sopivia rakennuksia, liikkumista nopeuttavia veneitä ja muita apuvälineitä, joiden idea on ollut yksinkertaisesti helpottaa arkea. Teknologiassa on kyse juuri siitä, että löydetään jokin ratkaisu, jonka ansiosta halutut asiat saadaan toteutettua helpommin kuin jos toimittaisiin puhtaasti lihasvoimalla.

On kuitenkin totta, että viime aikoina teknologia on tunkeutunut yhä useammille elämänalueille, ja onkin vaikea löytää ihmiselämän aluetta, johon teknologia ei jollain tapaa liittyisi. Löytyy jopa ihmisiä, jotka ovat muodostaneet parisuhteen robotin kanssa pitäen sitä parempana kuin suhdetta toiseen ihmiseen.

Nykyisin myös yhä useampi työskentelee teknologian parissa ja yhä useammissa ammateissa on syytä olla valmiuksia vähintäänkin perustason ymmärrykseen siitä, millaisia teknologioita eri toimialoilla on käynnissä. Teknologia nähdään monesti myös yhtenä – usein tehokkaimpana – keinona ratkaista erilaisia arjen ongelmia ja toisaalta myös suuria yhteiskunnallisia ongelmia. Tästä hyvä esimerkki on ilmastonmuutos, jota uskotaan voitavan ehkäistä erilaisilla tekniikoilla, jotka tekevät tuotannosta ympäristöystävällisempää.

Teknologian myös ajatellaan yleisesti tehostavan ja helpottavan ihmisten ja laajemmin koko ihmiskunnan elämää, ja näin on epäilemättä tapahtunutkin. Elintason nousu joka puolella maapalloa olisi tuskin ollut mahdollista ilman massiivista teknistä kehitystä, joka on lisännyt tuottavuutta lähes kaikilla toimialoilla. Siksi ei ole yllätys, että ihmiset suhtautuvat useimmiten hyvin myönteisesti tekniikkaan ja teknologiaan. Vaikka moni ei ole henkilökohtaisesti kiinnostunut yksityiskohtaisesti tekniikan tarjoamista mahdollisuuksista, yleisesti kuitenkin ajatellaan, että tekniset ammatit ovat yhteiskunnan kannalta tärkeitä.

Jotkut ihmiset toki kritisoivat tätä kehitystä, mutta suuri enemmistö kuitenkin kannattaa tai vähintään hyväksyy tilanteen. Tästä kertoo vaikkapa se, että on vaikea löytää kotitaloutta, josta ei löytyisi suuri määrä erilaisia teknologisten ratkaisujen tuomia hyödykkeitä. Voidaan jopa sanoa, että etenkin Suomen kaltaisessa maassa ei ylipäätään voi elää ilman teknologian tuomia hyötyjä, sillä ne ovat niin vahvasti integroituneita arkeen.

Vaikka voi olla aiheellista pohtia, voiko teknologia ottaa ylivallan ihmisten elämässä, on silti vaikea olla eri mieltä siitä, että yleisesti ottaen ihmiskunta on hyötynyt valtavasti teknologisesta kehityksestä. Lisäksi on selvää, että kehitys ei ole tullut tiensä päähän, vaan uusia keksintöjä tulee myös jatkossa.

dante